X 

Dyplom ukończenia szkolenia z Finansów i Zarządzania